Regulamin sklepu

Regulamin Sklepu Internetowego
Lenstown.pl

§1
Definicje
 
Jeżeli w treści Regulaminu Sklepu Internetowego Lenstown.pl nie postanowiono inaczej, niżej wskazane wyrażenia, użyte w jego treści mają następujące znaczenie:
1. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Lenstown.pl
2. Sklep – sklep internetowy Lenstown.pl znajdujący się pod adresem internetowym: http://www.Lenstown.pl, prowadzony przez Sprzedawcę.
3. Sprzedawca – J&M PRESTIGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (dawniej J&M Prestige Justyna Szpotańska) z siedzibą ul. Unii Europejskiej 4/B3, 86-050 Solec Kujawski, NIP 5543013222, REGON: 525191640, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
adres poczty elektronicznej: biuro@Lenstown.pl
numer telefonu: +48  52 554 51 53
4. Produkt(y) –rzeczy ruchome znajdujące się w ofercie Sklepu.
5. Kupujący – osoba:
1) zainteresowana produktami znajdującymi się w ofercie Sklepu,
2) składająca zamówienie na produkty znajdujące się w ofercie Sklepu,
3) składająca reklamację zamówionego uprzednio produktu.
6. Konsument - Kupujący będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową
7. Zamówienie – złożona Sprzedawcy przez Kupującego oferta zakupu Produktu (w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego)
8. Biuro Obsługi Klienta – wyspecjalizowana komórka organizacyjna Sprzedawcy zajmująca się obsługą Zamówień składanych przez Kupujących.
9. Konto – założone przez Kupującego indywidualne konto w Sklepie, w którym Kupujący podaje swoje oznaczenie (login), ustala hasło zabezpieczające dostęp do Konta oraz wskazuje swoje dane teleadresowe, a następnie potwierdza wskazane wyżej dane poprzez potwierdzenie otrzymania wiadomości email od Sprzedawcy pod wskazany przez niego adres email. Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem Konta lub poprzez wskazanie danych teleadresowych podczas procedury składania Zamówienia.
10. Ustawa - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r., poz. 683 z późn. zm.)
11. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 12. Polityka Prywatności - dokument umieszczony na stronie internetowej Sklepu, w którym zawarte są informacje określające Administratora Danych Osobowych, sposób i cel przetwarzania danych osobowych, odbiorców danych osobowych, prawa osób, których dane dotyczą a także podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę.

§2
Informacje ogólne


1. Regulamin ustala warunki i zasady sprzedaży Produktów przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego za pośrednictwem Sklepu.
2. Kupującym może być wyłącznie:
1) Osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych,
2) Osoba prawna,
3) Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów posiada zdolność do czynności prawnych.
3. Zamówienia są realizowane przez Sprzedawcę na terenie Unii Europejskiej.

§3
Zakładanie konta w Sklepie


1. W celu założenia Konta (pozwalającego na składanie Zamówień, stałego monitorowania jego statusu oraz historii Zamówień) Kupujący powinien zarejestrować się na stronie internetowej Sklepu. W trakcie rejestracji Kupujący podaje swój adres poczty elektronicznej (e-mail) oraz ustala hasło. Warunkiem rejestracji jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych niezbędnych do założenia i utrzymywania Konta tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres dostawy, kraj pochodzenia, adres e-mail, numer telefonu.  
2. Po zakończonej rejestracji Sprzedawca przesyła Kupującemu na jego adres poczty elektronicznej potwierdzenie założenia Konta wraz z podaniem ustanowionego przez niego hasła, za pomocą  którego Kupujący będzie się logował do Sklepu.
3. W formularzu zamówienia Kupujący podaje swoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia.
4. Kupujący poprzez wypełnienie Formularza zamówienia składa oświadczenie, że:
a) podane w nim dane osobowe są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
b) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych takich jak imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres dostawy, kraj pochodzenia, adres e-mail, numer telefonu celem założenia i utrzymywania Konta.  

§4
Procedura składania Zamówień


1. Kupujący składa Zamówienia:
1) za pośrednictwem Konta, po uprzednim zalogowaniu (potwierdzając podczas składania Zamówienia dane wskazane w § 3 ust. 4 lit. b) lub
2)  poprzez jednorazowe wskazanie swoich danych podczas składania Zamówienia ( zakup bez rejestracji zakładania konta)
2. Kupujący wybiera interesujący go Produkt poprzez wybranie ilości zamawianego Produktu oraz jego cech charakterystycznych (w szczególności w przypadku soczewek - moc soczewek, promień krzywizny, średnica, kolor) a następnie zaznaczenie kursorem opcji „do koszyka".
3. Kupujący, w przypadku zakończenia poszukiwania Produktów, za pomocą zakładki „Koszyk” otwiera formularz "Zawartość Twojego koszyka", w którym:
1) Wskazuje sposób dostawy,
2) Wybiera sposób płatności,
3) Dokonuje przeglądu wybranych przez siebie Produktów i zestawienia należnych płatności.
4. Po podaniu danych wskazanych w ust. 3, Kupujący, poprzez zaznaczenie kursorem opcji "Dalej" przechodzi do formularza zamówienia, w którym:
1) Wskazuje Kraj dostawy,
2) Wskazuje (lub potwierdza) swoje dane, w tym adres dostawy,
3) Wybiera sposób dostawy/odbioru,
4) Akceptuje postanowienia Regulaminu oraz Polityki Prywatności
5) Następnie zaznaczając kursorem opcję „Zamawiam i płacę” Kupujący składa Zamówienie, na potwierdzenie czego wyświetla się informacja wskazująca, że Zamówienie zostało prawidłowo złożone a dane do wykonania płatności zostały przesłane pocztą elektroniczną na adres podany przez Kupującego.
5. Po złożeniu Zamówienia, Kupujący otrzymuje pod wskazany w Zamówieniu adres poczty elektronicznej, potwierdzenie przyjęcia Zamówienia (przyjęcie przez Sprzedawcą oferty zawarcia umowy złożonej przez Kupującego) wraz z potwierdzeniem ceny, danymi do wykonania płatności oraz przewidywanym terminem dostawy Produktu do Kupującego obliczonym zgodnie z § 7, a także informację dotyczącą celu, podstawy prawnej, czasu przetwarzania danych osobowych, podstaw ich przekazania a także praw osób, których dane dotyczą m.in. do ich usunięcia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania,  przenoszenia czy wniesienia skargi do organu nadzorczego (klauzula informacyjna).
6.  Poprzez złożenie Zamówienia Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu zamówienia. Dane osobowe Kupującego podawane podczas składania Zamówienia są przetwarzane przez Sprzedawcę wyłącznie w celu realizacji Zamówienia. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia zrealizowanie Zamówienia.
7. Kupujący może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu zamówienia m.in. w oznaczonych co do rodzaju celach marketingowych po zakończeniu stosunku prawnego (zrealizowaniu Zamówienia) zaznaczając odpowiednią opcję znajdującą się pod formularzem zamówienia. Brak takiej zgody lub zgód oznacza, iż dane osobowe Kupującego nie będą przetwarzane w wyszczególnionych celach marketingowych. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w poszczególnych celach marketingowych, Kupujący przyjmuje do wiadomości, że ma prawo do wglądu do zgromadzonych danych osobowych dotyczących jego osoby oraz, że zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona w tych w celach może zostać wycofana w każdym czasie. Wycofanie zgody następuje  poprzez złożenie oświadczenia woli, które Kupujący przesyła na adres Sprzedawcy (biuro@Lenstown.pl).


§5
Zamówienia telefoniczne


1. Kupujący może złożyć Zamówienie (Zamówienie Telefonicznie) również drogą telefoniczną.
2. Zamówienie Telefoniczne następuje wg następującej procedury:
a) Kupujący bezpośrednio drogą telefoniczną kontaktuje się ze Sprzedawcą.
b) Sprzedawca ustala z Kupującym dane Zamówienia oraz dane Kupującego, w szczególności adres poczty elektronicznej.
c) Sprzedawca za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Kupującego, przesyła mu podsumowanie zamówienia wraz z niniejszym Regulaminem a także informację dotyczącą celu, podstawy prawnej, czasu przetwarzania danych osobowych, podstaw ich przekazania a także praw osób, których dane dotyczą m.in. do ich usunięcia, sprostowania,  ograniczenia przetwarzania,  przenoszenia czy wniesienia skargi do organu nadzorczego (klauzula informacyjna).
d) Zamówienie uznaje się za złożone przez Kupującego w chwili potwierdzenia przez niego ustaleń przesłanych przez Sprzedawcę w sposób wskazany w §5 ust. 2 lit c).
3. Do dalszej procedury zamówienia telefonicznego stosuje się odpowiednio postanowienia §4.

§6
Warunki realizacji Zamówienia


1. Wszystkie ceny Produktów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
2. Kupujący ponosi zwykłe koszty korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy i nie jest obciążany dodatkowymi kosztami przez Sprzedawcę.
3. Sprzedawca informuje Kupującego, że celem korzystania ze Sklepu musi on posiadać:
1) System operacyjny Windows/Linux z konsolą graficzną lub Mac OS,
2) Aktywne konto poczty email,
3) Kartę graficzną obsługującą rozdzielczość poziomą powyżej 1024 px,
4) Jedną z następujących przeglądarek internetowych: Internet Explorer wersja 7 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari 5,
5) Zainstalowane najnowsze wersje oprogramowania JAVA i Adobe Flash Player z włączoną obsługą javascript.
4. Sprzedawca oświadcza, że nie ma żadnego kodeksu dobrych praktyk, gdyż taki nie funkcjonuje oficjalnie w jego branży, Sprzedawca wszystkie czynności podejmuje z należytą starannością, zgodnie z posiadaną wiedzą i doświadczeniem.
5. Kupujący będący Konsumentem, ma możliwość przechowywania istotnych informacji związanych z Umową w następujący sposób:
1) potwierdzenie Zamówienia otrzymane na wskazany adres e-mail,
2) niniejszy Regulamin w wersji pdf do pobrania pod adresem https://www.lenstown.pl/pliki/reg%20lenstown.pl.pdf który zostanie także wskazany w potwierdzeniu zamówienia, o którym mowa w §4 ust. 5 lub w § 5 ust. 2 lit. c),
3) formularz odstąpienia od umowy w wersji pdf do pobrania pod adresem www https://www.lenstown.pl/pliki/statute/form_zwroty%20LensTown.pl.pdf, który zostanie także wskazany w potwierdzeniu zamówienia, o którym mowa w §4 ust. 5 lub przesłany w sposób wskazany w § 5 ust. 2 lit. c).
 
§7
Terminy realizacji Zamówienia


1. Realizacja Zamówienia nastąpi w ciągu 14 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty Kupującego na koncie Sprzedającego.
2. W przypadku soczewek torycznych, progresywnych lub kolorowych, soczewek o mocach dodatnich i o niestandardowej krzywiźnie realizacja Zamówienia nastąpi w ciągu 30 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty Kupującego na koncie Sprzedającego.
 3. Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia liczy się od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji i wynosi 14 dni.
 
 
§8
Sposób płatności


1. Kupujący otrzyma dane niezbędne do dokonania przelewu oraz numer rachunku bankowego Sprzedawcy po złożeniu Zamówienia i zatwierdzeniu go w zakładce podsumowania zamówienia przyciskiem "zamawiam i płacę" oraz na adres e-mail, podany przez siebie w procesie składania Zamówienia.
2. Za zamówione produkty można zapłacić z góry przelewem.

3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

4. Dostępne formy płatności:
Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic

5. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą
płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

§9
Promocje


Sprzedawca na podstawie odrębnych Regulaminów jest uprawniony wprowadzać okresowe akcje promocyjne obejmujące Produkty znajdujące się w jego asortymencie.

§10
Dostawa Produktów


1. Dostawa Zamówienia będzie następować na wskazany przez Kupującego adres za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A., InPost S.A. lub innych operatorów pocztowych lub kurierskich – koszt dostawy jest wskazany podczas składania Zamówienia przez Kupującego i wynika z cenników podmiotów świadczących te usługi, a Sprzedawca nie obciąża Kupującego dodatkowymi opłatami z tego tytułu.
2. Istnieje również możliwość osobistego odbioru nabytych Produktów w punkcie odbioru mieszczącym się pod adresem ul. Unii Europejskiej 4 pokój B6, Solec Kujawski (Solecki Park Przemysłowy).
3. Koszt dostawy oraz ewentualne inne składniki ceny zostaną wskazane Kupującemu przed złożeniem przez niego Zamówienia.
4. Wszelkie przesyłki Produktów są objęte ubezpieczeniem na czas transportu. Z tego względu Kupujący proszony jest o skontrolowanie stanu i zawartości przesyłki przy odbiorze, gdyż w przeciwnym razie prawo do odzyskania ubezpieczenia przez Sklep będzie utrudnione. Jeżeli dostarczone Produkty są wyraźnie uszkodzone, Kupujący powinien złożyć reklamację u kierowcy firmy spedycyjnej lub listonosza (w przypadku PP należy sporządzić protokół szkody w obecności listonosza) a następnie niezwłocznie skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta
 
§11
Biuro Obsługi Klienta


1. Biuro Obsługi Klienta, w imieniu Sprzedawcy wykonuje wszelkie obowiązki związane z realizacją Zamówień, w szczególności przyjmując składane przez Kupujących Zamówienia.
2. Biuro Obsługi Klienta celem umożliwienia Kupującym łatwego uzyskania wszelkich wymaganych informacji, udostępnia następujące kanały kontaktowe:
a) Kontakt pocztowy pod adresem: 86-050 Solec Kujawski, ul. Unii Europejskiej 4
b) Kontakt telefoniczny pod numerem: +48  52 554 51 53
c) Kontakt za pośrednictwem poczty email: biuro@Lenstown.pl
 
§12
Zwrot Produktów


1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać Produkty wolne od wad fizycznych i prawnych.
2. Sprzedawca nie udziela Kupującym gwarancji w rozumieniu art. 577 §1 Kodeksu cywilnego, informuje natomiast o znanych mu gwarancjach udzielonych dla Produktów przez producentów.
3. Wyłącznie Konsument, na podstawie art. 27 Ustawy, ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem kosztów wskazanych w art. 33, art. 34 Ustawy w terminie 14 dni licząc od wydania Produktów, przy czym do zachowania tego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem, wg następującego wzoru:
-Adresat: J & M Prestige Sp. z o.o. - Lenstown.pl ul. Unii Europejskiej 4, 86-050 Solec Kujawski
-Ja (imię i nazwisko Konsumenta) niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: (wskazanie produktów)
-Data zawarcia odbioru produktów:
-Imię i nazwisko konsumenta(-ów):
-Adres konsumenta(-ów):
-Podpis konsumenta(-ów):
-Data:

4. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór wskazano w ust. 3, lub wg wzoru, który stanowi załącznik nr 2 do Ustawy, na formularzu udostępnianym przez Sprzedawcę pod adresem www.formularz lub w innej formie zgodnej z Ustawą.
6. Konsument jest zobowiązany zwrócić rzecz Sprzedawcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni licząc od dnia, w którym odstąpił on od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie Produktów przed jego upływem.
7. Sprzedawca, niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, ale jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 Ustawy.
8. Sprzedawca dokonuje zwrotu zapłaty dokonanej przez Konsumenta takim samym sposobem płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu zapłaty, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
9. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone wyłącznie w pisemnej formie.
10. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone zanim Sprzedawca przyjął Zamówienie sprawia, że oferta złożona przez Konsumenta przestaje go wiązać.
11. Konsument odsyła Produkty na własny koszt, ponosząc bezpośrednie koszty zwrotu Produktów.
12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
13. Sprzedawca wstrzymuje się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 
§13
Reklamacje – postanowienia ogólne


1. Reklamacje rozpatruje Biuro Obsługi Klienta.
2. Reklamacje są rozpatrywane w terminie do 14 dni licząc od dnia otrzymania reklamacji Kupującego, Sprzedawca niezwłocznie informuje Kupującego o swoim stanowisku w przedmiocie otrzymanej reklamacji .
3. Reklamacje mogą być zgłaszane w sposób wskazany w §12 Regulaminu.
 
§14
Odpowiedzialność Sprzedawcy


1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Kupujących będących Konsumentami na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i następnych za wady fizyczne i prawne Produktów.
2. Sprzedawca na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia) wobec Kupujących niebędących Konsumentami.
3. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.
4. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu.
6. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Kupującym jest Konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w ust. 5.
7. W terminach określonych w ust.5 Kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli Kupujący żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
8. Upływ terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedawca wadę podstępnie zataił.
9. Przy sprzedaży między przedsiębiorcami Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
10. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy sprzedaży.
 
§ 15
Ochrona danych osobowych


1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Justyna Szpotańska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą J&M PRESTIGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (dawniej J&M Prestige Justyna Szpotańska) z siedzibą ul. Unii Europejskiej 4/B3, 86-050 Solec Kujawski, NIP 5543013222, REGON: 525191640, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
2. Kupującemu przysługują wszelkie prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych przewidziane przepisami prawa, w tym przepisami  RODO, o czym Kupujący jest informowany zarówno przed złożeniem zamówienia jak i w adresie e-mail podsumowującym zamówienie. Klauzule informacyjne odnośnie przetwarzania danych osobowych znajdują się również w Polityce prywatności.
3. Polityka prywatności znajduje się pod adresem http://www.lenstown.pl/polityka-prywatnosci-i-polityka-cookies
4. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w tym w szczególności RODO.

§16
Zastrzeżenia prawne


1. Kupujący, podejmując czynności związane z Zamówieniem, zobowiązany jest podawać swoje dane w sposób staranny, nie wprowadzając danych nieprawdziwych lub bezprawnych.
2. Produkty powinny być używane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem i w sposób określony w informacji producenta dołączonej od Produktów oraz wg zaleceń lekarza specjalisty co do trybu i czasu noszenia soczewek, systematycznej wymiany soczewek, terminów wizyt kontrolnych oraz zachowania zasad higieny przy używaniu soczewek.
3. Produkty powinny być używane wyłącznie po konsultacji z lekarzem specjalistą co do ich rodzaju i parametrów oraz jeżeli Kupujący wykonał badania wykluczające przeciwwskazania do używania zamówionych Produktów,
 
§17
Postanowienia końcowe


1. Aktualny Regulamin znajduje się pod adresem http://www.Lenstown.pl/regulamin-sklepu, w formacie PDF, Sprzedawca umożliwia jego pobranie w tym formacie.
2. Konsument posiada zwłaszcza następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
1) uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu.
2) uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu.
3. Informacje o Produktach zamieszczone na Stronie Internetowej Sklepu, a zwłaszcza ich cena jednostkowa lub dostępność, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy.
5. W przypadku gdyby, którekolwiek postanowienie Regulaminu okazało się nieważne, Regulamin pozostaje w mocy w pozostałym zakresie (klauzula salwatoryjna)
6. Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.
7. Sprzedawca jest w granicach bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa uprawniony do zmiany Regulaminu, a o zmianach Regulaminu będzie powiadamiał Kupujących pod wskazany przez nich adres email, co najmniej na 30 dni przed ich wprowadzeniem, przy czym zmiany te nie mogą ograniczać w żadnym zakresie uprawnień związanych ze złożonymi przez Kupujących Zamówieniami, przez wejściem w życie zmian w Regulaminie.